Doelstellingen

Duurzaamheid-onderwerp Beoogd doel KPI  Resultaat 2016 Doelstelling 2017
Energie, CO2 en luchtkwaliteit Energie-efficiëntie en inzet van duurzame energie CO2 (scope 1&2)/ Nederlandse omzet 29,6% 24% reductie t.o.v. 2008
    Keteninitiatieven 2 2
Afval & recycling en materialen Het materiaalgebruik verminderen en het scheidingpercentage verhogen Aantal lopende projecten en/of fabrieken met afvalbeheersplan 25 > 30 
    Scheidingsgraad - > 55%
Goed werkgeverschap Een gezonde, veilige en motiverende werkomgeving voor alle medewerkers Percentage ziekteverzuim 4,50% < 4,1%
    Gehouden beoordelingsgesprekken  - > 90%
Veiligheid Wij gaan voor een letselvrij Ballast Nedam Injury frequency 8,16  < 6,5
    Gewerkte uren zonder ongevallen met verzuim  - 152.000
Integriteit We komen alle toepasselijke wet- en regelgeving en ethische normen na en we hanteren een nultolerantiebeleid Medewerkers die een bijeenkomst/presentatie hebben bijgewoond 100% 100%
Innovatie Door verbetering van processen, producten en businessmodellen toegevoegde waarde bieden voor onze klant Aantal (duurzame) innovaties 2 -
Omgevingsmanagement In projecten moeten we comfort en duidelijkheid bieden, geen overlast Aantal lopende projecten aangemeld bij Bewuste Bouwers per einde jaar 26 > 30
    Gemiddelde cijfer 6,9 > 7
Community Investment We dragen in onze activiteiten bij aan de scholing en werkgelegenheid van jongeren en mensen met een sociale achterstand Aantal Social Returnprojecten 29 -
    Bijdrage aan scholingsprojecten  - -

 Zie voor meer info over behaalde resultaten het geïntegreerde jaarverslag