Duurzaamheid beleid

De bouwsector levert een belangrijke bijdrage aan de samenleving door het realiseren van infrastructuur- en vastgoedprojecten. Tegelijkertijd heeft het een enorme impact op de omgeving waarin het handelt. Ballast Nedam werkt met grote toewijding en vakmanschap aan een toekomstbestendige leefomgeving: van kleinschalige opdrachten tot grote complexe projecten in binnen- en buitenland, met als doel tevreden klanten en eindgebruikers.

Duurzaamheid is hierbij van groot belang en wordt in ons beleid geborgd. Om die reden omarmt Ballast Nedam de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties die de basis vormen van onze MVO-strategie en KPI's. Daarnaast conformeert Ballast Nedam zich aan de IFC Environmental and Social Performance Standards van de Wereldbank. Het beleid is gericht op emissiereductie en hetverminderen van primaire grondstoffen die we gebruiken voor het realiseren van onze projecten.

Voor het vaststellen van de belangrijkste speerpunten en prioriteiten voor het MVO-beleid 2021 – 2023 is eind 2020 een stakeholderanalyse georganiseerd. Ondanks dat we continu in contact zijn met onze stakeholders via bijvoorbeeld branchevergaderingen, klantonderzoeken en directe contacten, is een stakeholderanalyse een gestructureerde methode om inzicht te krijgen in prioriteiten en zorgen van de stakeholders. Met de uitkomst van de gehouden stakeholderanalyse was het mogelijk om het MVO-beleid te actualiseren. Aan de hand van de stakeholder analyse zijn de belangrijkste MVO thema’s bepaald.

Over de scores op deze KPI’s, de geplande en gerealiseerde inspanningen alsmede de dilemma’s die realisatie in de weg staan zal ieder kwartaal gerapporteerd worden. In deze kwartaalrapportage willen we tevens de successen en leermomenten delen.

Het MVO-beleid van Ballast Nedam is ook in lijn met de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) -richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen , Multinational Enterprises) en de principes uit de ILO (International Labour Organization)- verklaring inzake de fundamentele principes en rechten op het werk.

Daarnaast committeert Ballast Nedam zich met haar MVO-beleid ook aan de volgende convenanten, gedragscodes, richtlijnen en certificaten:

  • De CO2 Prestatieladder: duurzaamheidsinstrument voor de realisatie van CO2- reductie;
  • Governancecode “Veiligheid in de Bouw”: opdrachtgevers en opdrachtnemers werken samen om de veiligheidscultuur van hun eigen organisatie te verbeteren.
  • Bewuste Bouwers: gedragscode voor de bouwplaats en diens omgeving.
  • Paris Proof Commitment: commitment om energieverbruik in de gebouwde omgeving te reduceren.
  • De Groene Koers; sectorplatform van Bouw & Infra. Samenwerken aan een uitstootvrije sector in 2030 door emissiereductie van mobiele werktuigen in de bouw.
  • Emissieloos Netwerk Infrastructuur (ENI: zero emissie netwerkinfrastructuur): een samenwerkingsverband dat zich inzet om in 2026 een emissievrije bouwplaats te realiseren door nauwe samenwerking en onderzoek naar alternatieven voor zwaar mobiel materieel.