Duurzaamheid beleid

Ballast Nedam erkent het belang van MVO voor de organisatie en voert zijn MVO-beleid bedrijfsbreed uit, zowel nationaal als internationaal. Als Ballast Nedam geloven we dat ieder project ons de kans biedt om een positieve bijdrage te leveren aan de wereld van vandaag én de toekomst. Ballast Nedam wil dan ook meer, en heeft duurzaamheid integraal omarmd. Geen duurzame projecten meer, maar een duurzame bedrijfsvoering.

Deze verantwoordelijkheid wordt integraal benaderd door ons aan te sluiten bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. Dit handelingskader vormt de invulling van het MVO-beleid door de kernwaarden (thema’s) van Ballast Nedam in lijn te brengen met de SDG’s. De SDG’s omvatten 17 werelddoelen die ervoor moeten zorgen dat de wereld in 2030 een eerlijke, gezonde, en veilige werkplek is om te leven. Voor iedereen.

Elke eigen ontwikkeling is gasloos en wordt getoetst aan de mogelijkheden om bij te dragen aan de 17 doelen van de VN. Ballast Nedam wil geen gebouwen meer ontwikkelen en bouwen die niet voldoen aan de eisen van de toekomst. Daarnaast gaan we de dialoog aan met onze opdrachtgevers over de duurzaamheidsambities met als doel om concrete afspraken te maken over het gasloos en gezond maken van bestaande projecten, het versterken van de ecologie en het klimaat adaptief maken van de bebouwde omgeving. Binnen deze ambitie streven we naar zoveel mogelijk duurzame innovaties.

Ballast Nedam richt zich op een vijftal thema’s en heeft de SDG’s en IFC Performance Standards en OESO richtlijnen hiermee in lijn gebracht. De thema’s zijn:

 • Efficiënt energiegebruik
 • Verantwoord omgaan met afval en materialen
 • Goed werkgeverschap en Social Return
 • Veiligheid
 • Integriteit


Ballast Nedam volgt verder de volgende convenanten, gedragscodes, richtlijnen en certificaten:

 • Bewuste Bouwers: helpt de bouwer een goede buur te zijn en het omgevingsmanagement te professionaliseren
 • Governancecode “Veiligheid in de Bouw”: opdrachtgevers en opdrachtnemers werken samen om de veiligheidscultuur van hun eigen organisatie te verbeteren
 • De CO2 prestatieladder
 • IFC Performance Standards on Environmental and Social Sustainability
 • OESO MNE (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, Multinational Enterprises)
 • ILO (International Labour Organization)

 

MVO onderwerpen en resultaten

Duurzaamheid-onderwerp Beoogd doel KPI  Resultaat 2017 Doelstelling 2018
Energie, CO2 en luchtkwaliteit Energie-efficiëntie en inzet van duurzame energie CO2 (scope 1&2)/ Nederlandse omzet 53,8% 55% reductie t.o.v. 2008
    Keteninitiatieven 2 2
Afval & recycling en materialen Het materiaalgebruik verminderen en het scheidingpercentage verhogen Afvalscheiding 63% 65%
    Afvalscheiding inclusief nascheiding 89,9% 92%
    Gebruik van Madaster, het kadaster voor materialen - 2
Goed werkgeverschap Een gezonde, veilige en motiverende werkomgeving voor alle medewerkers Percentage ziekteverzuim 4,4% < 4,2%
    Gehouden beoordelingsgesprekken  85% > 90%
Veiligheid Wij gaan voor een letselvrij Ballast Nedam Ongevallenfrequentie exclusief onderaannemers 4,97 < 6
    Ongevallenfrequentie inclusief onderaannemers 5,29 < 6
Integriteit Creëren van een veilige omgeving voor het melden van vormen van misbruik Implementatie van een intern rapportageschema in combinatie met een bewustwordingscampagne (gereed 2018) 50% 100%

 Zie voor meer info over behaalde resultaten het geïntegreerde jaarverslag