CO2 certificering

Inzicht, reductie, transparantie en participatie. Die vier woorden vormen de kern van de CO2-prestatieladder. Als Ballast Nedam zijn wij sinds november 2012 gecertificeerd. Deze principes van het duurzaamheidsinstrument hebben ons gestimuleerd de CO2-uitstoot te reduceren, zowel in de bedrijfsvoering als in de keten. Vanaf 10 juni 2015 is de nieuwe CO2-prestatieladder versie 3.0 van kracht.

De ontwikkelingen van de CO2-prestatieladder handboek 3.0 zorgen ervoor dat het duurzaamheidsinstrument robuuster en meer uniform is. De CO2-prestatieladder is een CO2-managementsysteem: het vereist continu verbetering van inzicht, verdere CO2-reductiemaatregelen en communicatie en samenwerking in de bedrijfsvoering. Dit zowel in het uitvoeren van projecten, als ook in de keten.

Inzicht

4.A.1 

Het bedrijf heeft aantoonbaar inzicht in de meest materiële emissies uit scope 3, en kan uit deze scope 3 emissies tenminste 2 analyses van GHG - genererende (ketens van) activiteiten voorleggen.

Reductie

3.B.2

Het bedrijf heeft een energie management actieplan (conform NEN- ISO 50001 of gelijkwaardig) opgesteld, onderschreven door hoger management, gecommuniceerd (intern en extern) en geïmplementeerd voor het bedrijf en de projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.

MVO beleidcyclus
Interne MVO website
Energiebeoordeling en energiemanagement actieplan

4.B.2

Het bedrijf rapporteert ten minste halfjaarlijks (intern én extern) de voortgang ten opzichte van de doelstellingen voor het bedrijf en de projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.

5.B.2

Het bedrijf rapporteert minimaal 2x per jaar zijn emissie-inventaris scope 1, 2 & 3 gerelateerde CO2-emissies (intern en extern) alsmede de vooruitgang in reductiedoelstellingen, voor het bedrijf en de projecten.

Bedrijfsdoelstelling

Transparantie

3.C.1

Het bedrijf communiceert structureel intern én extern over de CO2 footprint (scope 1 & 2 emissies) en de kwantitatieve reductiedoelstelling(en) van het bedrijf en de maatregelen in projecten waarop CO2-gerelateerd gunning voordeel verkregen is. De communicatie omvat minimaal het energiebeleid en de reductiedoelstellingen van het bedrijf en de hierboven genoemde maatregelen , mogelijkheden voor individuele bijdrage, informatie betreffende het huidig energiegebruik en trends binnen het bedrijf en de projecten.

Externe website CO2 certificering

3.C.2

Het bedrijf beschikt over een gedocumenteerd intern én extern communicatieplan met vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en wijzen van communicatie voor het bedrijf en de projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.

5.C.1

Het bedrijf kan aantonen dat zij zich publiekelijk heeft gecommitteerd aan een CO2-emissie reductieprogramma van overheid en of NGO voor zowel het bedrijf als de projecten.

Participatie

5.D.

Bedrijf neemt actief deel in het opzetten van een sectorbreed CO2-emissie reductieprogramma in samenwerking met overheid en of NGO.