Integriteit

Sinds 2012 voeren wij een aangescherpt en consistent compliancebeleid. Onze uitgangspunten en ambitie zijn ook dit jaar onveranderd en helder gebleven.

Onze ambitie op dit gebied blijkt uit hoe wij de compliance intern organiseren. Vanzelfsprekend komen we alle toepasselijke wet- en regelgeving en ethische maatschappelijke normen na. Daarnaast hanteren we een nultolerantiebeleid. Dit beleid houdt in dat wij geen inbreuken toestaan op integriteit; niet door eigen medewerkers en niet door derden. Iedere melding van een (grote of kleine) mogelijke inbreuk wordt onderzocht. Om het nultolerantiebeleid te kwalificeren, hebben we een nieuwe KPI voor integriteit opgenomen.

Met dit beleid willen we het handelen van onze onderneming en het handelen in de onderneming transparant maken. Ook willen wij onze medewerkers bewuster maken van het belang van integer en ethisch handelen. We zien compliance als een onderdeel van onze cultuur en van de omgang met elkaar. Dit geldt voor alle geledingen van het bedrijf en dit beeld wordt actief uitgedragen door alle lagen van ons management.

Binnen onze onderneming is de centrale aansturing van compliance neergelegd bij de Chief Compliance Officer, die rechtstreeks rapporteert aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Decentraal zijn de compliance officers in onze bedrijfsonderdelen en bij onze projecten actief met de praktische invulling en toepassing van ons beleid.

Onder leiding van de Chief Compliance Officer gaan we verder met opbouw en uitbouw van ons compliancebeleid. Dit doen we door actief ons normen en waardenkader uit te dragen, zoals dat is vastgelegd in de gedragscode. Alertheid vraagt immers om regelmatige aandacht. De compliance officers zullen hiertoe op hun onderdelen presentaties gaan verzorgen voor de medewerkers. Door met elkaar te discussiëren over cases en dilemma’s, wordt compliance levend gehouden en wordt het onderwerp meer concreet voor alle medewerkers.

Zie voor meer info over behaalde resultaten het geïntegreerde jaarverslag