Goed werkgeverschap

Onze mensen zijn de belangrijkste succesfactor. Vanuit deze overtuiging richt Ballast Nedam zich op een gezonde, veilige en motiverende werkomgeving voor alle medewerkers. 

Met ons HR-beleid willen wij richtinggevend zijn voor leidinggevenden en medewerkers, zodat iedereen optimaal kan bijdragen. Gezien de veranderingen binnen en buiten onze organisatie hebben we ons geheroriënteerd op ons HR-beleid en hebben we voor de komende drie tot vijf jaar een hernieuwd HR-beleid geformuleerd. Dit is toegesneden op onze aangescherpte bedrijfsdoelstellingen en komt tot uitdrukking in vijf kernthema’s:

  • Behoud van medewerkers
  • Recruitment
  • Loopbaanmanagement en ontwikkeling
  • Vitaliteit en gezondheid

Wij zullen aanhoudend in onze mensen investeren en hen begeleiden in hun veranderende rol in een dynamische omgeving. Na alle organisatiewijzigingen en vernieuwde bedrijfsdoelstellingen hebben onze mensen behoefte aan duidelijkheid over hun (veelal nieuwe) rol in de organisatie en over hoe zij optimaal kunnen bijdragen aan het herstel van Ballast Nedam.

Ons verzuimbeleid is erop gericht de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van al onze medewerkers te beschermen. De acties die uit dit beleid voorkomen, zijn in twee groepen te verdelen:

  • preventieve acties om uitval te voorkomen
  • curatieve acties om uitval tot een minimum te beperken

In het eigenregiemodel ligt er meer verantwoordelijkheid bij de leidinggevende in de rol van casemanager en bij de medewerker zelf. Het streven is hierbij om medicalisering zo veel mogelijk te voorkomen, omdat situaties vaak terug te voeren zijn op andere dan medische oorzaken. De communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers is hierbij essentieel.