Jaarcijfers Ballast Nedam 2021: Verdere stijging omzet en winst

Ballast Nedam meldt opnieuw positieve cijfers. De jaarresultaten van 2021 laten een omzet van ruim € 1 miljard zien, een sterke orderportefeuille van € 1,7 miljard en een nettoresultaat van € 42,0 miljoen. Gezien de uitdagende marktomstandigheden is het bouw- en ontwikkelbedrijf tevreden met de behaalde resultaten.

"Onze financiële resultaten van 2021 weerspiegelen een gezonde organisatie waar we trots op zijn," zegt Cenk Düzyol, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ballast Nedam. "Onze jaarresultaten zijn positief en liggen boven verwachting ten opzichte van het Business Plan. Ze bevestigen dat we op de goede weg zijn met onze strategie. Toch moeten we bescheiden blijven, gezien de huidige wereldwijde ontwikkelingen die op dit moment onvoorspelbaar zijn."

Kerncijfers 2021

  • Omzet: € 1.041,5 miljoen (2020: € 947,6 miljoen)
  • EBITDA: € 42,9 miljoen (2020: € 40,6 miljoen)
  • Netto resultaat: € 42,0 miljoen (2020: € 31,1 miljoen)
  • Orderportefeuille: € 1,7 miljard (2020: € 1,4 miljard)
  • Solvabiliteit: 24,3% (2020: 24,1%)
  • Liquide middelen: € 252,8 miljoen (2020: € 220,0 miljoen)

Het jaarverslag is online te lezen en te downloaden

Gezondheid als basis van ons geïntegreerde bedrijfsmodel

Terugkijkend op een tweede jaar waarin we leven met de COVID-19-pandemie, was ‘gezondheid’ de rode draad voor Ballast Nedam in 2021. Dit betreft gezondheid op individueel-, organisatie- en omgevingsniveau. Deze focus legde het bouwbedrijf geen windeieren, zegt Cenk Düzyol: “Essentieel is dat we de omstandigheden creëren waarin we een vitale organisatie hebben waarin onze mensen gezond kunnen zijn. We willen verder groeien, maar alleen op een verantwoorde manier. Dat betekent dat we selectief zijn als kansen zich voordoen en dat we grote stappen zetten in onze duurzaamheidsdoelen. Het gaat erom dat we een ​​omgeving maken waarin welzijn voor iedereen haalbaar is.”

Ontwikkelingen in 2021

Het bedrijfsresultaat van Ballast Nedam is behaald in een tijd waarin macro-economische en internationale invloeden een grote impact op de markt hadden. Wereldwijd zorgde de pandemie voor onzekere tijden waarin de productie soms tot stilstand kwam en de prijsstijgingen hoog waren. Dit zorgt in de sector nog steeds voor grote druk op kosten en tijdige leveringen.

Met het motto 'Challenge to Improve' in het DNA heeft Ballast Nedam in 2021 verschillende verbeteringen doorgevoerd. Zo kreeg risicomanagement hoge prioriteit. Het bedrijf beheerst risico's beter door transparant te zijn, haar markten goed te doorgronden en dicht bij klanten te blijven. Hierdoor kan het bedrijf met haar partners verder verbeteren op het gebied van kwaliteit en samenwerking. Dit verbetert uiteindelijk ook de ervaring van de eindgebruikers.

Op het gebied van veiligheid zijn veel initiatieven genomen om het veiligheidsbewustzijn te vergroten en een sterkere veiligheidscultuur op te bouwen. Zo bereikten alle organisatieonderdelen trede 3 van de veiligheidscultuurladder. Ook heeft Ballast Nedam een vernieuwde veiligheidscampagne ontwikkeld en veiligheid sprintsessies uitgevoerd om het veiligheidsbewustzijn te vergroten.

Cenk Düzyol: “Bij Ballast Nedam leunen we niet achterover. Onze ondernemersmentaliteit brengt ons altijd een stap verder in onze ambitie voor verdere groei. Daarnaast werken we met echte professionals. Onze multidisciplinaire expertise is opgebouwd door jarenlange ervaring. Die vakkennis zit in onze mensen en wordt verder versterkt door technische innovaties.”

CO2-neutraal in 2030

Ballast Nedam heeft in 2021 veel geïnvesteerd in duurzaamheid. Zo heeft het bedrijf zich gecommitteerd aan het verkleinen van haar CO2-voetafdruk en is een hoge ambitie gesteld: in 2030 is Ballast Nedam volledig CO2-neutraal.

In 2021 verminderde Ballast Nedam haar CO2-voetafdruk met maar liefst 35% ten opzichte van 2019. Er is geïnvesteerd in elektrisch materieel, een elektrisch wagenpark, zonnepanelen, groene stroom en nieuwe asfaltmengsels met een hoge recyclingwaarde. De organisatie kijkt niet alleen naar het minimaliseren van de eigen CO2-voetafdruk, maar ook naar het verduurzamen van de gehele keten: van CO2-neutrale gebouwen tot CO2-neutrale productie en CO2-neutrale sloop.

Daarnaast richt Ballast Nedam zich op houtbouw en modulaire oplossingen die bijdragen aan circulariteit en de verlaging en/of vastlegging van CO2. Circulariteit wordt toegepast in zowel bouwmethoden als bouwmaterialen. Ook wordt er ingezet op biodiversiteit bij de projecten.

Orderportefeuille

Ballast Nedam meldt voor 2021 een orderportefeuille van € 1,7 miljard: een stijging ten opzichte van 2020 (€ 1,4 miljard). Er zijn diverse nieuwe projecten aan de portefeuille toegevoegd, waaronder Horizons Amsterdam, aanleg van de kades in de Prinses Amaliahaven, Windplanblauw in het IJsselmeer en project Windpark Maasvlakte 2. Met de laatste twee projecten is Ballast Nedam weer terug in de windenergiemarkt, met de focus op nearshore windfundaties. Ballast Nedam heeft de ambitie om haar ervaring en expertise in nearshore windfundaties in te zetten voor meerdere projecten in binnen- en buitenland. Op Sint Maarten is Ballast Nedam International Projects gestart met de complete renovatie van de luchthaventerminal.

Op 29 november 2021 beëindigde Schiphol het contract met de joint venture Ballast Nedam-TAV (BN-TAV) voor de bouw van de A-Pier. De joint venture BN-TAV is van mening dat de beëindiging onterecht was. De bouwplaats is op een veilige en gecontroleerde manier overgedragen aan Schiphol. BN-TAV betreurt deze uitkomst, te meer voor alle leveranciers, onderaannemers en de eindgebruikers van de A-Pier. Na beëindiging van het contract hebben Schiphol en BN-TAV hun onderhandelingen voortgezet in een poging om tot een minnelijke schikking te komen over alle claims en geschillen.

Outlook 2022

Ballast Nedam is van mening dat aanhoudende stabiele groei in 2022 mogelijk is en heeft vertrouwen in haar kennis en kunde. Echter, we blijven afhankelijk van externe onderling samenhangende invloeden, waaronder de onzekere effecten van de huidige geopolitieke gebeurtenissen in Oost-Europa en de ontwikkeling van de pandemie.

Positief is de doelstelling van het nieuwe kabinet om structureel te investeren in infrastructuur en woningbouw. Ook is wetgeving op nationaal en internationaal niveau van invloed op keuzes die Ballast Nedam maakt voor de toekomst, bijvoorbeeld op het gebied van CO2-reductie. Ballast Nedam onderkent nogmaals de noodzaak om continu flexibel en veerkrachtig te zijn. Een gezonde basis is daarom essentieel om veranderende omstandigheden het hoofd te kunnen bieden.

Ballast Nedam ziet groeipotentieel in haar internationale netwerk en het vermogen om projecten in het buitenland uit te voeren, zoals Afrika, het Caribisch gebied, Azië en Europa. Ook kijkt het bedrijf nog naar overnames, zoals de recente acquisitie van Willems Bouwbedrijf B.V. in 2021 en die van wegenbouwbedrijf Mouwrik Waardenburg, op 21 Maart 2022. Groeipotentieel is ook mogelijk in de vorm van investeringen in vastgoedontwikkeling. Marktveranderingen rondom inkoopvoorwaarden en de uitdagingen die er zijn om jonge en ambitieuze mensen naar de markt te trekken, kunnen impact hebben op de bedrijfsontwikkelingen.

Als Ballast Nedam haar orderportefeuille kan blijven vullen en gekwalificeerd personeel kan behouden, kan het bedrijf haar omzet en winst verder zien toenemen. Daarom blijft Ballast Nedam zichzelf continu uitdagen, op weg naar een gezonde en duurzame toekomst.

Het jaarverslag is online te lezen en te downloaden