Ballast Nedam ontwikkelt zich nog verder in de windenergiemarkt: Windpark Maasvlakte 2

Ballast Nedam voegt in korte tijd een tweede windpark project toe aan haar portfolio. Voor het project Windpark Maasvlakte 2 gaan we turbinefundaties plaatsen, de parkbekabeling realiseren en de aansluiting met het transformatorhuis verzorgen. Inmiddels zijn de ontwerpwerkzaamheden in volle gang en de start bouw staat begin 2022 gepland. Naar verwachting wordt het windpark eind 2022 in gebruik genomen.

In opdracht van Eneco realiseert Ballast Nedam de turbinefundaties op de zeewering van het Rotterdamse havengebied. Rijkswaterstaat is opdrachtgever voor het windpark en zal 25 jaar lang alle stroom afnemen. Het windpark heeft 22 windturbines met een vermogen van 116,7 MW en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, het Havenbedrijf Rotterdam, het Rijksvastgoedbedrijf en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hiermee creëren we het grootste onshore windpark van Eneco, waarmee jaarlijks ruim 400 GWh groene stroom wordt opgewekt.

Harde en zachte zeewering

Samen met windturbine fabrikant Vestas realiseert Ballast Nedam de 22 windturbines op zowel de harde als de zachte zeewering. De harde zeewering bestaat uit een blokkendam en een dijk, waarbij de windturbines in de landzijde van de dijk worden geplaatst. Hier komen de eerste tien turbines te staan. De zachte zeewering bestaat uit strand en duinen, waarbij de overige twaalf turbines op het strand voor de duinen worden geplaatst. Deze locaties maken het ontwerp en de bouw van het windpark uitdagend. Zo moet onder andere rekening worden gehouden met de waterveiligheid, de bereikbaarheid en daarnaast de logistiek rondom de turbinelocaties.

Primeur voor de windsector

Voor de realisatie van de windturbines op de harde zeewering is gekozen voor een betonnen fundering met een gewapende grondconstructie die tegen het dijklichaam wordt geplaatst. Op de zachte zeewering wordt gebruik gemaakt van een fundatie waarvoor Ballast Nedam haar monopaal oplossing inzet. Een beproefd offshore concept dat wij voor dit project hebben doorvertaald naar de realisatie van dergelijke fundaties op nearshore locaties. En dat is een primeur voor de windsector, want voor het eerst wordt op land een windmolen gefundeerd op een monopaal. Deze constructie is op vele fronten gunstig: het zorgt voor minder impact op de strandbodem en het heeft een slanker karakter, waardoor er meer ruimte beschikbaar blijft voor recreatie rondom de windmolens.

Veilige keuzes

Binnen het project is veiligheid een belangrijk speerpunt. Al bij de eerste ideeën over de inrichting van het windpark en het ontwerp van de windturbines, zijn veiligheidsrisico’s in kaart gebracht. In lijn met de ambitie om te acteren op trede 4 van de Safety Culture Ladder zorgen we er continu voor dat alle betrokkenen worden opgeleid op het gebied van veiligheid en actief deelnemen aan trainingen en veiligheidssessies. Dit geldt voor zowel de ontwerpers en planners als voor de bouwplaatsmedewerkers, uitvoerders en managers.


Bijdragen aan de klimaatdoelstellingen

Het windpark draagt flink bij aan de klimaatdoelstellingen van Nederland, waarbij als doel is gesteld om 70% van alle elektriciteit uit duurzame bronnen te halen in 2030. Ook geeft het invulling aan de duurzaamheidsambities van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om energieneutraal te zijn in 2030 en de doelen op het gebied van duurzame energie in de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en het Rotterdamse Havengebied.

Fotografie: Pondera

Terug naar