Bouwen met de richtlijnen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen

Alle nieuw te realiseren gebouwen moeten sinds januari 2021 “Bijna Energie Neutrale Gebouwen” (BENG) zijn. Dit ligt vast in de Europese richtlijn ‘Energy Performance of Buildings Directive’ (EPDB). Ballast Nedam heeft in 2021 haar eerste BENG-projecten afgerond en past de richtlijn ook in 2022 bedrijfsbreed toe.

BENG betekent dat een gebouw een zeer hoge energieprestatie heeft. De bijna-nul- of zeer lage hoeveelheid energie die nodig is, moet voor een groot deel worden gedekt door energie uit hernieuwbare bronnen, waaronder energie uit hernieuwbare bronnen die op het eigen perceel of vlakbij wordt geproduceerd.

BENG in Nederland

De EU-landen hebben hun plannen met de Commissie gedeeld en beschreven hoe zij het aantal bijna-energieneutrale gebouwen (Nearly Zero Energy Buildings (NZEB)) in hun land willen verhogen. In Nederland gebeurt dit sinds 1 januari 2021 door een BENG-berekening volgens de richtlijn NTA8800. Alle nieuwe bouwvergunningen, zowel woningen als utiliteitsgebouwen, moeten voldoen aan deze eisen voor BENG.

De richtlijn stelt eisen aan de maximale energiebehoefte, het verbruik van fossiele energie en de opwekking van duurzame energie in gebouwen. Dit betekent dat voor alle gebouwen gekeken moet worden naar goede isolatie van de gebouwschil en energiezuinige installaties en het gebruik van duurzame energie. Ontwikkelaars en aannemers zullen moeten zorgen voor een goede samenhang tussen installaties en gebouw, want de ene stap beïnvloedt de andere.

BENG in de praktijk

BENG beperkt zich niet tot het veranderen van de calculatiemethode. Met de nieuwe richtlijnen moet de energieprestaties op meerdere niveaus in het bouwproces berekend worden. Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning moet het gebouw als geheel én op appartement-/adresniveau voldoen aan de BENG-eisen. Bij de oplevering wordt een energieprestatieberekening gemaakt waarmee het energielabel wordt bepaald. Voor het gebouw als geheel en op appartement/adresniveau dient een gebouwdossier te worden aangelegd ter onderbouwing van de kwaliteit. Daartoe zijn opnameprotocollen ingevoerd.

Tijdens de realisatie moet bewijslast worden verzameld om aan te tonen dat de berekende maatregelen en prestaties daadwerkelijk zijn gerealiseerd. In het gebouwdossier worden diverse zaken vastgelegd, zoals een onderbouwing van de thermische kwaliteit, resultaten van de luchtdichtheidsmeting, inregelrapporten en installaties. Alle waarden die in de energieprestatieberekening worden gebruikt, moeten met meerdere foto's en bewijslast worden aangetoond. Om een energielabel efficiënt vast te stellen, is het belangrijk dat de documentatie en het dossier goed op orde zijn.

BENG & Ballast Nedam

Energieprestatierapporten mogen alleen worden afgegeven door bedrijven die gecertificeerd zijn volgens de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500. Om de kwaliteit te garanderen, moet dit proces bovendien worden uitgevoerd door gecertificeerde EP-adviseurs. Omdat deze nieuwe bouwregelgeving van invloed is op het bouwproces, is Ballast Nedam conform deze beoordelingsrichtlijn gecertificeerd voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Ballast Nedam collega's Steven Akkermans en Frederik de Kok hebben de benodigde examens afgelegd en zijn inmiddels gecertificeerd EP-consultant. Om de kwaliteit en onafhankelijkheid van de Energielabels te waarborgen, zijn wij aangesloten bij KIWA. Bij Ballast Nedam is BENG gecentraliseerd onder het dak van de afdeling CSR & Sustainability, samen met andere certificeringen zoals BREEAM en LEED. Zo gaan we bedrijfsbreed om met BENG.