Ballast Nedam Development tekent voor duurzamer en toekomstbestendig bouwen

Ballast Nedam Development heeft Convenant Toekomstbestendig Bouwen getekend om nieuwe woningen duurzamer en toekomstbestendig te bouwen. Hierin zijn afspraken gemaakt die strenger zijn dan de huidige wettelijke normen die gelden voor duurzame bouw en uitstoot. 

Het convenant is inmiddels ondertekend door meer dan 85 organisaties, waaronder 30 gemeenten, 3 provincies en meer dan 30 ontwikkelaars en bouwbedrijven. Gemeenten en marktpartijen hebben deze actie gestart vanwege een behoefte aan afspraken op het gebied van circulaire bouw, natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie en energiegebruik. Door ruimer binnen de marges te blijven en de overeenkomst met veel partijen aan te gaan, is het idee dat er uiteindelijk sneller, goedkoper en duurzamer woningen kunnen worden gebouwd.

Landelijke norm

Gedeputeerde Rob van Muilekom noemt de ondertekening een mijlpaal: “Ik ben enorm trots dat dit convenant nu op tafel ligt en met inbreng van vele betrokken partijen tot stand is gekomen. Ik ben ervan overtuigd dat we op deze manier woningen echt sneller, duurzamer én betaalbaarder kunnen bouwen. Het zou mooi zijn als de afspraken uit het convenant als een soort olievlek over Nederland vloeien en nog veel meer partijen zich aansluiten.” 

De opstellers van het convenant willen dat de afspraken over de woningbouwnormen gaan gelden als landelijke norm. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (waar Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening onder valt) heeft al interesse getoond en volgt de uitvoering van het convenant nauwgezet.

Het convenant dient ook als platform waarin organisaties elkaar vinden om de gemaakte afspraken te vertalen naar de praktijk. Het platform, dat Toekomstbestendig Bouwen heet, wordt ook gebruikt om kennis te delen, zodat er geleerd en onderzocht kan worden op welke manier er nog duurzamer kan worden gebouwd.

Terug naar: