Ballast Nedam bouwt mee aan dijkversterking Rijnkade Arnhem

De Rijnkade wordt vanaf 2023 versterkt om Arnhem ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater. Dit project is voorlopig gegund aan bouwcombinatie Van der Ven - Ballast Nedam – Hakkers.

Na de definitieve gunning begin februari 2023 begint de bouwcombinatie gelijk met de voorbereiding van de uitvoering. De werkzaamheden beginnen in het najaar van 2023 en zijn naar verwachting eind 2025 klaar. 

Beschermen tegen het water

De Rijnkade is een dijk die moet worden aangepast om te kunnen voldoen aan de toekomstige klimaat- en hoogwaterscenario’s. De kade wordt veiliger en er komt meer ruimte voor ontmoetingsplekken, horeca en wandelaars. Het schetsontwerp hiervoor is gemaakt samen met bewoners, horeca en andere ondernemers die wonen en werken op de Rijnkade.

Bouwcombinatie Van der Ven - Ballast Nedam – Hakkers heeft zich volgens opdrachtgevers Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Arnhem onderscheiden met emissiereductie, samenwerking en het voorkomen van overlast voor de omwonenden. “Dat we emissieloos gaan bouwen, betekent bijna geen stikstof èn minder geluidsoverlast voor omwonenden. Hiermee lopen we vooruit op de ambitie van de Unie van Waterschappen om in 2030 een emissieloze bouwplaats te realiseren”, zegt Waterschapsbestuurder Frank Wissink van Waterschap Rijn en IJssel.

Onderdeel van een grote operatie

In dit dijkversterkingsproject werkt Waterschap Rijn en IJssel samen met gemeente Arnhem en Provincie Gelderland. De dijkversterking Rijnkade is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin wordt een groot deel van de dijken in Nederland versterkt – dit is de grootste dijkversterkingsoperatie in Nederland -sinds de Deltawerken. Ongeveer 1.500 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen moeten worden aangepakt. 

Terug naar: