Verduurzaming in de asfaltketen

Ballast Nedam zet vol in op verduurzaming van de asfaltketen. Aanleiding hiervoor is de Nederlandse wet- en regelgeving die van ons verlangt dat wij onze CO2-emissies reduceren. Daarnaast gelooft Ballast Nedam sterk in de toegevoegde waarde en impact van schone bouwplaatsen.

Vanuit het Nederlandse Klimaatakkoord is het doel om in 2030 50% van de CO2 te reduceren ten opzichte van 1990. Voor bedrijven is dit een kader om zelf mee aan de slag te gaan. Tegelijkertijd vragen grote klanten zoals het ministerie van Infrastructuur (Rijkswaterstaat), provincies en gemeenten in hun tenders om project specifieke duurzaamheidsmaatregelen. Onderscheidend vermogen op het gebied van duurzaamheid wordt door hen beloond door een fictieve korting te geven op de inschrijfprijs (gunnen op basis van prijs en kwaliteit). Vaak ligt de focus op de mate van CO2 emissiereductie op de bouwplaats.

Investeringen

Vanuit dit licht heeft Ballast Nedam Road Specialties recent een investering gedaan om een bestaande HAMM HW90 asfaltwals om te bouwen naar een 100% elektrische aandrijving. Uniek is dat dit het eerste stuk zwaar materieel van Ballast Nedam is dat geen gebruik meer maakt van fossiele brandstof. Met deze omgebouwde wals doen wij ervaring op met het laden en het gebruiken van zwaar elektrisch materieel dat tegelijkertijd zero emissie is.

Daarnaast is voor Ballast Nedam Road Specialties een mobile site office gebouwd. Deze beschikt over zonnepanelen op het dak en een accu. Hiermee genereren we onze eigen energie, hoeven we op de bouwplaats geen dieselaggregaat in te zetten en voorkomen we geluidsoverlast voor de omgeving.

Duurzame vervolgstappen

Een volgende stap in het verduurzamen van ons asfaltmaterieel is het elektrificeren van het transport. In 2023 willen we de aan- en afvoer van asfalt emissieloos laten plaatsvinden. Dit doen we in samenspraak met onze vaste partners voor asfalttransport. Ook in de verwerking van asfalt hopen we komende jaren nog een stap te kunnen zetten in elektrificatie van het overige materieel.

In het kader van circulariteit zijn er ook ontwikkelingen om asfalt duurzamer te maken. Momenteel kunnen wij oud asfalt al 70% hoogwaardig hergebruiken en toepassen bij de productie van nieuw asfalt. Ons eigen laboratorium onderzoekt zelfs de ontwikkeling van asfalt met 98% hergebruik.

Al enkele jaren investeren we bij de asfaltcentrales om materiaalopslag te overkappen. Deze overkappingen zijn nodig om het materiaal droog op te kunnen slaan, waardoor minder gas nodig is om het asfalt warm te stoken. Deze ontwikkeling is belangrijk, aangezien het droogstoken van materialen verantwoordelijk is voor het merendeel van de energie dat nodig is om asfalt te verwarmen. Reductie van gasverbruik levert naast een milieu besparing ook een kostenbesparing op. Om twee vliegen in één klap te slaan, zijn deze overkappingen, zoals bij de asfaltcentrale in Tiel, voorzien van zonnepanelen waarmee eigen groene elektriciteit wordt opgewekt.

Voor de kantoor- en opslaglocatie van Ballast Nedam Road Specialties is subsidie aangevraagd om zonnepanelen op de daken te plaatsen. Met deze panelen kunnen wij CO2 reduceren door zelf energie op te wekken en tegelijkertijd onze elektrische auto’s en materieelstukken opladen vanuit onze eigen elektriciteitsproductie.

Blik op de toekomst

We verwachten dat het asfaltproduct uit een steeds hoger percentage hergebruikt oud asfalt zal bestaan en dat de productie van het asfaltmengsel op 150ºC graden zal dalen naar circa 25ºC. Hoe lager de temperatuur, hoe minder gas gebruikt hoeft te worden. Onderzoek naar de kwaliteit van laagtemperatuurasfalt wordt momenteel al gedaan. De uitstoot van benzeen en PAK (policyclische aromatische koolwaterstoffen) bij de productie van asfalt ligt in Nederland onder vuur en de verwachting is, dat hier wet- en regelgeving voor komt. Hier wordt thans onderzoek naar gedaan en laagtemperatuurasfalt helpt om dit probleem te beheersen.

Ook is de verwachting dat we als Ballast Nedam in 2030 asfaltwegen geheel emissieloos dienen te kunnen aanleggen. Dit betekent dat wij ook met de keten van toeleveranciers, transporteurs en onderaannemers het gesprek aangaan, zodat zij ook investeren in een schone duurzame toekomst. Een mooie uitdaging.