Jaarbericht 2017

18 april 2018
• Back on track
• Verdere versterking van de organisatie
• Selectieve tenderaanpak
• Vergroten van sterke orderportefeuille met solide projecten
• Verbeteren van de financiële- en cash positie met doorlopende support van Rönesans

 

Twee jaar na de verandering van eigenaar en herkapitalisatie, is Ballast Nedam back on track. De organisatie houdt vol vertrouwen vast aan de ingezette strategie en is daarmee vastbesloten om hier vanaf 2018 de vruchten van te plukken. Hoewel Ballast Nedam 2017 met verlies heeft afgesloten, heeft het bedrijf vele stappen gezet richting winstgevendheid, inclusief nieuwe projecten en kostenbeheersing. We blijven hiermee op koers om de meest kostenefficiënte en concurrerende speler op de Nederlandse markt te worden.

Een aantal projecten die in de crisistijd zijn aangenomen drukten nog zwaar op de schouders van de organisatie, maar deze werken zijn inmiddels grotendeels voltooid. Bovendien maakte Ballast Nedam in 2017 van de gelegenheid gebruik om zijn organisatie voor te bereiden op toekomstige groei, wat resulteerde in een algemeen tekort voor 2017. Mede dankzij de strategie van selectieve aanbesteding, reductie van tenderkosten en sterke controle en de intensieve internationale samenwerking met aandeelhouder Rönesans, zien de komende jaren er veelbelovend uit.


Versterking van de organisatie

In 2017 is de transitie van Ballast Nedam voortgezet door het verbeteren van de operationele organisatiestructuur en het verder realiseren van een kostenbesparingsplan. Er is een juridische herstructurering doorgevoerd om de juridische structuur in overeenstemming te brengen met de gewijzigde operationele structuur. Ballast Nedam maakte van deze gelegenheid gebruik om haar organisatie te versterken ten behoeve van huidige en toekomstige groei.

Versterking van de orderportefeuille met solide projecten is een van de doelstellingen. Om dit te bereiken, werd de afdeling tendering versterkt door ingehuurde krachten met gespecialiseerde kennis en ervaring.

Ballast Nedam past zijn organisatie voortdurend aan om een gezonde, veilige en motiverende werkomgeving te creëren voor alle medewerkers. Tegelijkertijd trekken we nieuwe medewerkers aan die over de expertise beschikken die we nodig hebben om efficiënter en concurrerender te zijn. Ballast Nedam zal blijven investeren in opleidings- en ontwikkelingsprogramma's voor zijn menselijk kapitaal.

Rönesans leverde Ballast Nedam in 2017 operationele, commerciële, financiële en technische ondersteuning als aandeelhouder en toonde het voornemen om de toekomstige activiteiten van het bedrijf te ondersteunen. Tegelijkertijd willen we de ervaring en mogelijkheden van de Rönesans Group verder verzilveren.

Selectieve tenderaanpak

De aanpak van selectieve aanbesteding, gedisciplineerde prijsstelling en zorgvuldige monitoring door periodieke rapportage is voortgezet. Deze strategie, samen met efficiëntere kostenbeheersing en winstgevende nieuwe projecten in 2017, hebben geleid tot een totale toename van de brutomarge van -0,36% naar 3,13%.

Een kritische en selectieve benadering van de projectselectie is cruciaal. Projecten worden geselecteerd op grond van mogelijkheden voor Ballast Nedam om waarde toe te voegen en onderscheidend te zijn ten behoeve van een hogere winstgevendheid. Als gevolg van deze selectieve keuze nam de organisatie deel aan minder aanbestedingen, maar was het scoringspercentage overall hoger. De nieuw aangenomen projecten versterken het vertrouwen in de gekozen strategie.

Orderportefeuille met solide projecten vergroot

De kritische en selectieve tenderaanpak betaalt zich uit en weerspiegelt in de orderportefeuille. Deze steeg met tien procent tot 624 miljoen euro. Hoogwaardige gezichtsbepalende projecten, zoals Transferium Deutersestraat in 's-Hertogenbosch, KLM Crown Lounge op Schiphol, de upgrading van de haven van Saint Lucia, Mall of the Netherlands, de A24 Blankenburgverbinding en de uitbreiding van de P3-garage op Schiphol werden in het afgelopen jaar verworven. Voor de regionale business unit resulteerde de selectieve aanbestedingsstrategie ook in sterke nieuwe projecten, zoals de renovatie van de voormalige V&D in Utrecht, 119 appartementen in Utrecht, een nieuw hotel in de Westergasfabriek in Amsterdam en een bouwteamovereenkomst voor West Beat in Amsterdam (een project voor gemengd gebruik).

In 2017 zijn er ook veel projecten afgerond naar volle tevredenheid van de klant, zoals Natuurbrug Zeepoort, de Sportcampus in Den Haag, Laan van Spartaan (het hoogste modulaire gebouw van Nederland), het winkelcentrum Oudorp in Alkmaar, de uitbreiding van het NAVO Allied JFC hoofdkantoor in Brunssum, onderhoud van 163 woningen in Leiden, het Hoornbeeck College in Rotterdam en fase drie van het Beach Resort Ouddorp Duin.

De divisie Development, waarvan de portefeuille circa 5.000 woningen omvat in projecten als Food Center Amsterdam, Groene Loper Maastricht en Spoorzone Delft, is een divisie met mooie vooruitzichten als gevolg van de robuuste groei van de Nederlandse woningmarkt. De belangrijkste projecten in 2017 waren Eindhoven-Berkelbosch, Leiden-De Leidse Schans, Utrecht - De Paleistuinen en Vleuten-Centrumplan.

De aankoop van Rotterdam Building in december 2017 voor een bedrag van € 37,3 miljoen, heeft de divisie Development verder versterkt.

Verbetering van de financiële en cash positie

De cash nam toe tot € 121 miljoen (2016: € 111 miljoen).
Gedurende het financiële jaar zijn nieuwe leningen ter waarde van € 29 miljoen afgesloten. € 20 miljoen daarvan is gerelateerd aan de aankoop van the Rotterdam Building. Rönesans heeft als aandeelhouder € 52 miljoen bijgedragen als agioreserve (€ 10 miljoen daarvan was eerder als aandeelhouderslening omgezet naar agioreserve). Dit heeft het vermogen versterkt en heeft geresulteerd in een stabiele solvabiliteit van 2,94% (2016: 3,3%). Tegelijkertijd heeft Ballast Nedam verschillende bilaterale overeenkomsten en bankgaranties verkregen van diverse financiële instellingen. Daarnaast is Ballast Nedam doorgegaan met de ingeslagen strategie om geleidelijk afstand te nemen van activa die de kernactiviteiten van Ballast Nedam niet ondersteunen. In 2017 heeft Ballast Nedam daarom Hotel Merici, en haar belang in Concrete Valley en in Wâldwei.com B.V. verkocht.

De huidige cash positie van de organisatie zal aan het einde van 2018 teruglopen wegens de verliesgevende projecten die in het verleden zijn aangenomen. Een groot gedeelte van de huidige financiering, bestaande uit bilaterale overeenkomsten ter waarde van € 58 miljoen, zal komen te vervallen op of voor 31 december 2018. Daarnaast is Ballast Nedam met diverse banken in onderhandeling over de herfinanciering van de bilaterale leningen en een verlenging van bepaalde bankgaranties. De onderhandelingen zijn in de eindfase en worden voor het einde van het tweede kwartaal van 2018 afgerond.

Rönesans Holding blijft Ballast Nedam ondersteunen om de beoogde herfinanciering van ten minste de bestaande leningen en bankgaranties, zoals hierboven vermeld, af te ronden.

United Nations Sustainable Development Goals

Ballast Nedam is zich ervan bewust dat haar activiteiten impact hebben op de omgeving. Met de verantwoordelijkheid wordt zorgvuldig omgegaan en geïntegreerd in haar activiteiten door zich aan te sluiten bij de Sustainable Development Goals Charter, opgezet door de Verenigde Naties. Door zich aan te sluiten bij het Charter, wordt duurzaamheid integraal benaderd. Daarmee vormt het niet slechts een ambitie maar een handelingskader. Het vormt het uitgangspunt voor het verder aan te scherpen MVO-beleid.
Met het besluit om alleen nog te ontwikkelen zonder aardgas, draagt de divisie Development actief bij aan het nationale doel om geen aardgas meer te gebruiken in 2050. Dit betekent dat woningprojecten alleen nog ontwikkeld zullen worden zonder gasaansluiting, wat aanzienlijk bijdraagt aan de reductie van fossiele brandstoffen.

Met de nieuwe business unit Ballast Nedam Renewables, draagt Ballast Nedam bij aan de wereldbehoefte van duurzame energie. Vier jaar naar de gedeeltelijke verkoop van de offshore activiteiten van Ballast Nedam, is het bedrijf teruggekeerd op de markt van duurzame (wind) energie.


Integratie van M&E (installatietechniek)

Ballast Nedam continueert haar strategie om te fungeren als één geïntegreerd bouw- en infrabedrijf. De verdere ontwikkeling en professionalisering van de installatie-activiteiten binnen de projecten is onderdeel van die strategie. In 2017 is verder vorm gegeven aan de M&E (mechanical en electrical) activiteiten door de integratie van kennis en kunde in de verschillende fases van een project, van concept tot realisatie.


Vooruitzicht op 2018

Ballast Nedam zal doorgaan met de verbeteringen die in 2017 gerealiseerd zijn. Daarnaast blijft er focus op de genomen maatregelen en de realisatie van het business plan. De selectieve tenderstrategie wordt voortgezet, waarbij tegelijkertijd wordt gefocust op een verdere reductie van tenderkosten.

Zowel de Raad van Bestuur als haar aandeelhouder zijn tevreden met het herstel van Ballast Nedam na de moeilijke periode en verwachten dat 2018 en 2019 jaren zullen zijn van groei en winst.

Klik hier voor het volledige jaarverslag.