Overzicht transitiejaar 2016

12 januari 2017

BALLAST NEDAM sluit het overgangsjaar af met een versterkte kapitaalbasis en verbeterde liquiditeit en bereikt overeenstemming over herfinanciering met van Zurich, ING, Rabobank en FGH.

  • De herstructurering heeft een slankere organisatie opgeleverd met een meer concurrerende kostenstructuur;
  • Krachtige orderportefeuille met gedegen projecten met een kwalitatief hoogwaardig profiel en weinig risico; € 585 miljoen begin 2017;
  • Herfinanciering van garantiefaciliteiten afgerond en verlenging van termijnleningen bij Rabobank en FGH. Nieuwe additionele garantiefaciliteiten van meer dan € 85 miljoen overeengekomen dankzij de relatie van Renaissance Group met nieuwe banken en borgen;
  • Kapitaalbasis structureel met € 60 miljoen versterkt, hetgeen de solvabiliteit naar ca. 6% brengt;
  • Sterke en gezonde liquiditeitspositie deels als gevolg van desinvesteringen van activa en activiteiten die niet tot de kernactiviteiten behoren. Saldo aan vrij beschikbare liquide middelen verder versterkt door het in het kader van de herfinancieringsagenda vrijkomen van een geblokkeerde kasrekening.


Cenk Düzyol, voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van Ballast Nedam:
“We zijn er trots op dat we erin geslaagd zijn om Ballast Nedam na een overgangsjaar opnieuw als financieel krachtig, efficiënt en concurrerend bouwbedrijf in de markt te positioneren. We hebben een gedegen basis gelegd om ons marktaandeel en onze winstgevendheid in 2017 te vergroten.”

Een slankere organisatie met een meer concurrerende kostenstructuur

Na de overname door Renaissance Group en de herkapitalisering van het bedrijf was 2016 een jaar van transformatie voor Ballast Nedam. Nadat het bedrijf in februari van de beurs werd gehaald, startte het aan een nieuw tijdperk als particuliere onderneming. Het nieuwe managementteam, samengesteld uit mensen van binnen Ballast Nedam en ervaren collega's afkomstig van Renaissance, heeft de implementatie van het herstructureringsprogramma afgerond. Dit heeft tot een slankere organisatie met een meer concurrerende kostenstructuur geleid, waarbij het aantal werknemers daalde van 2.188 eind 2015 naar 1.899 in 2016. Het aantal vestigingen is van 8 naar 5 teruggebracht. Nu, aan het begin van 2017, ligt de focus van het management op de processen en projecten voor het leveren van kwaliteit aan klanten in alle fasen van het bouwproces, zonder daarbij te worden afgeleid door de bedrijfsherstructureringen en gecompliceerde financiële verplichtingen van de voorbije jaren.

Organisatieprocessen zijn met het oog op risicomanagement en -toezicht aangepast en versterkt. Een goed voorbeeld van deze nieuwe benadering is de implementatie van het Risk Management Office, dat betrokken is bij de tender- en inkoopprocessen en dat audits vanuit technisch oogpunt uitvoert met het oog op het verbeteren van lopende projecten en om de ervaringen die hiermee worden opgedaan voor nieuwe projecten in te zetten. Het bedrijf heeft ook nieuw beleid vastgesteld voor selectief inschrijven en gedisciplineerde prijsbepaling en blijft zorgvuldige monitoring toepassen door middel van periodieke verslaglegging. In combinatie met controlemechanismen heeft deze benadering er in grote mate aan bijgedragen dat Ballast Nedam een sterkere organisatie is geworden.

Wat betreft financiële resultaten zullen de herstructureringskosten van ca. € 11 miljoen, afwaarderingen en bestaande verlieslatende projecten, die een ‘erfenis’ uit het verleden zijn, naar verwachting tot een netto resultaat van ongeveer € -60 miljoen voor 2016 leiden. Er wordt vanuit gegaan dat we onverwachte effecten van verlieslatende projecten uit het verleden, zoals N31, in 2016 grotendeels achter ons hebben gelaten.

Sterke orderportefeuille met gedegen projecten

De orderportefeuille, die begin 2017 € 585 miljoen bedraagt, laat de verschuiving zien naar projecten van hoge kwaliteit en met een lager risicoprofiel met nieuwe opdrachten, zoals Transferium West in ‘s-Hertogenbosch, Amsterdam ArenA, en Nacelle Factory in Cuxhaven voor Siemens. In onze regio's levert selectief inschrijven hetzelfde resultaat op. Dit uit zich in de vorm van sterke nieuwe opdrachten, zoals een nieuwe intensive care unit voor het Sint Anthonius Ziekenhuis in Utrecht en de transformatie van een kantoorgebouw tot 191 appartementen in Amsterdam.

Tijdens de transitie heeft Ballast Nedam de focus op de kernactiviteiten behouden. Als gevolg daarvan zijn er veel projecten tot tevredenheid van onze klanten opgeleverd, zoals het herstellen van de damwanden langs het Amsterdam-Rijnkanaal, het nieuwe Hilton Hotel op Schiphol, het gerenoveerde Thialf stadion, Kustwerk Katwijk, het nieuwe cradle-to-cradle stadskantoor van Venlo, parkeergarage P3 op Schiphol en het nieuwe gevangeniscomplex in Zaanstad.

Ballast Nedam Development, met een portefeuille die onder andere ca. 5.000 woningen omvat in projecten als Food Centre Amsterdam, Groene Loper Maastricht en Spoorzone Delft, is een divisie met sterke vooruitzichten, ondersteund door de robuuste groei van de Nederlandse woningmarkt. Kerem Gunaydin, Managing Director van Ballast Nedam Development: “Wij zijn zeer optimistisch over de Nederlandse huizenmarkt en kijken ernaar uit meer in nieuwe kansen te gaan investeren. We gaan ons concentreren op gemengd gebruik en complexere projecten, waarbij we optimaal gebruik gaan maken van de financiële kracht, relaties en ervaring van Renaissance Group.”

Herfinanciering afgerond en kapitaalbasis structureel versterkt

Tegen deze achtergrond is er een herfinancieringspakket met ING, Rabobank en FGH overeengekomen, waarbij de kas- en garantiefaciliteiten met twee jaar tot 31 december 2018 zijn verlengd. Parallel daaraan heeft Ballast Nedam een aantal bilaterale garantiefaciliteiten afgesloten bij nieuwe financiële instellingen, waaronder Zurich Insurance, VHV, Ergo, Liberty en Deutsche Bank.

Tegelijkertijd is er een aantal maatregelen genomen om de financiële structuur van het bedrijf te verbeteren. Het in agio omzetten van € 60 miljoen van de aandeelhouderslening heeft het eigen vermogen versterkt. Dit heeft geresulteerd in een gestaag verbeterend solvabiliteitscijfer van ca. 6% (2015: 3,8%, 2014: 2,0%).

Sterke en gezonde liquiditeitspositie

Bovendien heeft Ballast Nedam zijn strategie om activa die niet tot de kernactiviteiten behoren en die niet langer als primaire drijvende krachten achter de activiteiten fungeren geleidelijk af te stoten gecontinueerd. Recente transacties zijn onder andere de verkoop van de grondstoffenbedrijven Ballast Nedam Grondstoffen B.V. en de dochtermaatschappijen daarvan en een aantal minderheidsbelangen in PPS-projecten zoals het project A9 Gaasperdammerweg en het justitiële complex Pi2 Zaanstad.

De totale opbrengst van deze desinvesteringen in combinatie met het vrijkomen van de bijbehorende middelen die stonden op een geblokkeerde rekening ter zekerheid van de banken, vertegenwoordigde in totaal meer dan € 60 miljoen. Dit heeft het voor Ballast Nedam mogelijk gemaakt de balans structureel te versterken en heeft tot een zeer gezonde liquiditeitspositie geleid.

In aanvulling op de krachtige liquiditeitspositie is Ballast Nedam erin geslaagd het schuldensaldo aanzienlijk af te bouwen tot € 69 miljoen (2015: € 108 miljoen).

Renaissance Group heeft als aandeelhouder* Ballast Nedam in 2016 voortdurend gesteund en blijft de toekomstige activiteiten van het bedrijf ondersteunen. Parallel daaraan streeft het bedrijf ernaar voortdurend de vruchten te plukken van de ervaring en capaciteiten van Renaissance Group.

Na al deze maatregelen kijkt Ballast Nedam ernaar uit in 2017 weer operationeel winstgevend te worden, met een slankere en sterkere organisatie, een gereserveerde kostenbasis en een krachtige orderportefeuille.

* Per einde jaar 2016 is ca. 99,22% van het totale kapitaal in handen van Renaissance Group. De gangbare 'squeeze-out'-procedure is ingezet en zal naar verwachting in 2017 worden voltooid.