Risicomanagement op hoofdlijnen

Uitgangspunten

Het risicomanagement van Ballast Nedam is gebaseerd op de volgende drie uitgangspunten.

  1. Het doel van risicomanagement is het realiseren dat de risico’s die de organisatie aangaat met zijn werkzaamheden in lijn zijn met de risicobereidheid van de organisatie.
  2. Risicomanagement is een integraal onderdeel van alle ondernemingsactiviteiten en loopt door de hele levenscyclus van de projecten heen.
  3. De Raad van Bestuur van Ballast Nedam is eindverantwoordelijk voor de manier waarop Ballast Nedam omgaat met risico’s. Ballast Nedam stuurt zijn operaties aan vanuit een structuur van drie divisies, die gevormd zijn op basis van producten en processen. De divisiedirecteuren vertalen het risicomanagementbeleid van de holding naar de business units binnen hun eigen divisie. De divisiedirecteuren zien erop toe dat binnen de vastgestelde grenzen van het beleid wordt geacteerd.
Risicofilosofie

Ballast Nedam is uitsluitend bereid om verantwoorde ondernemingsrisico’s te nemen; de waarschijnlijkheid van het optreden van risico’s en de mogelijke gevolgen daarvan mogen de continuïteit van de onderneming niet in gevaar brengen. Zo hebben we bijvoorbeeld een lage risicobereidheid vastgesteld voor de risicogebieden Veiligheid, Compliance en Financieel.
Risicomanagement is voor Ballast Nedam een kerncompetentie, die sterk verankerd is in de diverse projecten die we uitvoeren. Zowel op projectniveau als op projectoverstijgend niveau hanteren we methodologieën die gangbaar zijn in de Bouw- en Infrasector. Dat maakt het ook mogelijk om met partijen in de keten te communiceren over risicomanagement.

Voor meer informatie over risico- en risicobeheersing binnen Ballast Nedam verwijzen we u naar het jaarverslag.