College van Leudal neemt standpunt in over plan voor bio-energiecentrale op Zevenellen

Het bedrijf Ballast Nedam heeft het initiatief opgepakt om, samen met een aantal stakeholders, te komen tot een bio-energiecentrale op bedrijventerrein Zevenellen in Haelen voor de productie van Groengas.

Het college van B&W van de gemeente Leudal staat in beginsel positief tegenover dit initiatief, dat past binnen de duurzame ambities van de gemeente en een bijdrage levert aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein Zevenellen tot een energietransitiepark.

In de visie van Leudal kan Zevenellen een onmisbare schakel worden in een duurzaam lokaal en regionaal energiesysteem. Een bio-energiecentrale binnen Leudal betekent erkenning van het feit dat zich op het gebied van energie ingrijpende veranderingen voordoen en dat ook in Leudal steeds meer vormen van energieproductie ontstaan. Hiermee wordt tevens een basis gelegd voor duurzame voedselproductie en beperking van het broeikasgas CO2. Het geproduceerde Groengas kan in de provincie onder meer worden ingezet als duurzame brandstof voor het wegverkeer via aardgastankstations. Rijden op Groengas is duurzaam en goed voor het milieu.

Kwaliteit van leefomgeving
Voor het college van B&W staat voorop dat de kwaliteit van de woon- en leefomgeving rondom Zevenellen op geen enkele manier negatief beïnvloed mag worden. Ontwikkelingen zullen in alle opzichten aan de wettelijke (milieu)eisen moeten voldoen. Ook wil de gemeente Leudal samen met de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML), de initiatiefnemers en omwonenden zorg dragen voor een goede ontsluiting, waarbij het lokale verkeer zo veel mogelijk wordt gescheiden van het verkeer van en naar Zevenellen. Ten derde zal ook de landschappelijke inpassing van de herontwikkeling van het bedrijventerrein tot energietransitiepark extra aandacht krijgen.

De gemeente Leudal zal met de OML en initiatiefnemer Ballast Nedam en andere deelnemende bedrijven en belanghebbenden in overleg treden over hoe de geplande ontwikkelingen binnen de wettelijke kaders en beleidseisen worden opgepakt. Alle belangen zullen daarbij aan bod komen en ten opzichte van elkaar worden afgewogen.

Energietransitiepark Zevenellen
Het bedrijventerrein Zevenellen (voormalige Maascentrale PLEM) bestaat uit drie delen. Een deel is eigendom van OML, een deel is eigendom van Attero en een deel van Nuon Power. Er is momenteel nog geen geactualiseerde overkoepelende visie voor het gehele bedrijventerrein. Mede gezien de historie van het terrein en de unieke mogelijkheden, zoals de directe nabijheid van spoor-, weg- en havenfaciliteiten, zet de gemeente Leudal in op een duurzame gebiedsontwikkeling in de vorm van een energietransitiepark, waarbij het thema duurzaamheid het bindende element is.

De komende tijd worden de initiatieven om te komen tot een bio-energiecentrale verder uitgewerkt met alle betrokken partijen en partners.

Betrokken partijen:
Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML)
OML werkt aan verbetering van het vestigingsklimaat en versterking van de economische structuur in de regio Midden-Limburg. OML beheert en herstructureert bedrijventerreinen zoals Zevenellen en is namens de aandeelhoudende gemeenten het aanspreekpunt en servicepunt voor het bedrijfsleven. Op Zevenellen heeft OML een deel van circa 26 hectare in eigendom, met daarnaast een haven van 8 hectare.

Gemeente Leudal
De gemeente Leudal telt bijna 37.000 inwoners, heeft 16 dorpskernen en is met een oppervlakte van circa 165 km2 bijna de grootste gemeente van Limburg. De plattelandsgemeente ligt tussen twee dynamische steden Roermond en Weert en nabij de mooie Maasplassen. Het uitgestrekte buitengebied herbergt veel agrarische bedrijven en het grote natuur- en bosgebied Leudal.
Naast agro-business, zorg en toerisme en recreatie is duurzaamheid een van de speerpunten van de gemeente Leudal. Zo wordt op dit moment in het buitengebied van Leudal het grootste windmolenpark van Limburg gebouwd.

Ballast Nedam
De strategie van Ballast Nedam richt zich op integrale projecten en de nichemarkten industriebouw, ziekenhuizen, offshore, windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen, waaronder Groengas. Door haar dochterbedrijven CNG Net en LNG24 realiseert Ballast Nedam een netwerk van groengastankstations voor de particuliere markt en de transportmarkt, met de ambitie om samen met partners in de keten het aanbod van Groengas voor het wegverkeer in Nederland te vergroten.

Download dit persbericht in pdf formaat