Bedrijfsvriendelijke database voor CO2 Footprint-berekeningen

Aan het einde van dit jaar zal een online database beschikbaar komen waarin bouwbedrijven hun CO2 Footprint (zie noot) kunnen bijhouden. Ballast Nedam, Heijmans en Strukton hebben in samenwerking met Bouwend Nederland

vandaag de overeenkomst getekend om gezamenlijk deze database te gaan ontwikkelen. Deze landelijke database betekent voor zowel bouwbedrijven als voor leveranciers een verlichting van de administratieve last.

De bedrijven die op het hoogste niveau (niveau vijf) van de CO2 Prestatieladder van ProRail opereren zijn verplicht om de CO2 Footprint van de belangrijkste leveranciers jaarlijks te verzamelen. Op dit moment stuurt elk gecertificeerd bedrijf haar leveranciers een eigen verzoek om een CO2 Footprint in te leveren. Dit leidt bij de leveranciers en bij de gecertificeerde bedrijven tot een grote administratieve belasting. Met de database kunnen de leveranciers zelf hun CO2 Footprint berekenen en hoeven zij deze berekening maar één keer te maken. De website is voor iedereen toegankelijk en helpt bedrijven om CO2-emissies te verlagen.

Voortbouwend op de ingezette actie met de CO2 Prestatieladder, willen de initiatiefnemers de CO2 bewustwording verder in de keten brengen. Dat doen ze door aan de ene kant een eenvoudig systeem te introduceren om de CO2 Footprint te kunnen berekenen en dat beschikbaar te stellen, en aan de andere kant door de keten met een CO2-reductieprogramma te stimuleren om de emissie in de keten te verlagen.

Bouwend Nederland ondersteunt dit soort keteninitiatieven. “Gezien de inspanningen van bedrijven om op korte termijn op niveau 3 of hoger in te stappen, heeft de CO2 Prestatieladder haar plek veroverd.” Bouwend Nederland steunt de procesbenadering die de CO2 Prestatieladder hanteert. "Er wordt nu geen onderlat vastgesteld maar het uitgangspunt is de eigen nulmeting van het bedrijf. Vanuit dat punt worden de inspanningen die een bedrijf pleegt op CO2-reductie ook beloond. De CO2-database wordt ontwikkeld voor de ketenpartners in de bouw. "We willen alle bouwbedrijven en leveranciers verzoeken om straks gebruik te maken van deze database. Dat scheelt voor alle partijen veel administratie en brengt CO2-reductie dichterbij.”


Noot: De CO2 Footprint van een bedrijf is een overzicht van de totale hoeveelheid CO2, die door het bedrijf wordt uitgestoten.