Duurzaamheid beleid

De aangescherpte strategische focus van Ballast Nedam werkt door in het MVO-beleid voor 2015. Ballast Nedam gaat zich meer richten op de harde eisen om beter te kunnen presteren op de MVO-onderwerpen die relevant zijn in onze markt.

Ballast Nedam voert zijn MVO-beleid bedrijfsbreed uit. Daarbij richten we ons op een heldere organisatiestructuur, het inrichten en handhaven van een efficiënt managementinformatiesysteem en op concrete, relevante acties die een positieve impact hebben op onze organisatie, onze stakeholders en de leefomgeving.

Duurzaamheid in de organisatie
  • De (divisie)directeuren zijn verantwoordelijk voor alle MVO-onderwerpen binnen hun bedrijfsonderdeel.
  • Het beleid van acht ‘key performance indicators’ (KPI´s) en zes geformuleerde doelstellingen is doorgevoerd door de hele organisatie.
  • Bij de beloning van (divisie)directeuren worden de maatschappelijke resultaten meegenomen. In de targetbrief aan het management staat dat KPI's over niet-financiële onderwerpen voor een derde deel worden meegewogen.
  • Voor diverse MVO-onderwerpen zijn kernteams benoemd om de organisatie/directeuren te ondersteunen in het behalen van de doelstellingen.
  • De voorzitter van een kernteam doet voorstellen aan de Raad van Bestuur/Concernraad, bijvoorbeeld voor beleidsaanpassingen, KPI's, doelstellingen, tools, acties en analyses. De diverse kernteamleden zijn aangesteld vanuit de drie divisies; daardoor worden betrokkenheid en daadkracht op de juiste plek belegd.
  • De borgingsresultaten worden hierbij zowel op divisie- en bedrijfsniveau gemeten en op holdingniveau geconsolideerd. De acht KPI´s en de zes doelstellingen vormen integraal onderdeel van de kwartaalrapportages. Hiermee is MVO steviger geborgd in de bedrijfsvoering.

Toetsingskader

Ballast Nedam onderschrijft diverse richtlijnen/certificeringen en of convenanten.

  • GRI G3.1 (Global Reporting Initiative): Ballast Nedam hanteert deze rapportagesystematiek voor integrale duurzaamheidsrapportage, maar richt zich vooral op de eisen die relevant zijn voor onze activiteiten. Daarom is besloten af te zien van certificering door GRI. De CO2-voetafdruk is zoals eerdere jaren wel geverifieerd door de externe accountant EY;
  • Bewuste Bouwers: helpt de bouwer een goede buur te zijn en het omgevingsmanagement te professionaliseren; FSC Bouw- en Houtconvenant: gericht op toepassing van duurzaam gecertificeerd hout in de keten en bestrijding van de import van illegaal hout (Europese Houtverordening). Ballast Nedam beschikt over een FSC®-certificaat;

Zie voor meer info over behaalde resultaten het geïntegreerde jaarverslag

  • De CO2-prestatieladder (SKAO: Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen): certificeert de reductie van CO2 en wordt bij GWW-aanbestedingen gebruikt om een fictieve korting op de inschrijfprijs te bepalen;
  • Governancecode ‘Veiligheid in de bouw’: opdrachtgevers en opdrachtnemers werken samen om de veiligheidscultuur van hun eigen organisatie te verbeteren.

Doelstellingen

Duurzaamheid-onderwerp Beoogd doel KPI 2015 Resultaat 2015 Doelstelling 2016
Energie, CO2 en luchtkwaliteit Energie-efficiëntie en inzet van duurzame energie CO2 (scope 1&2)/ Nederlandse omzet 20% reductie t.o.v. 2008 22% reductie t.o.v. 2008
Afval & recycling en Materialen Het materiaalgebruik verminderen en het scheidingpercentage verhogen Aantal lopende projecten en/of fabrieken met afvalbeheersplan 24 40
Goed werkgeverschap Een gezonde, veilige en motiverende werkomgeving voor alle medewerkers Percentage ziekteverzuim 4,15% 4,3%
Veiligheid Wij gaan voor een letselvrij Ballast Nedam Injury frequency 5,9 6,5
Integriteit We komen alle toepasselijke wet- en regelgeving en ethische normen na en we hanteren een nultolerantiebeleid Een compliancemelding binnen 48 uur oppakken. Eventueel na onderzoek passende maatregel treffen. (2014: aantal overtredingen) 100% 100%
Innovatie Door verbetering van processen, producten en businessmodellen toegevoegde waarde bieden voor onze klant Aantal (duurzame) innovaties 2 3
Omgevingsmanagement In projecten moeten we comfort en duidelijkheid bieden, geen overlast Aantal lopende projecten aangemeld bij Bewuste Bouwers per einde jaar 28 40
Community Investment We dragen in onze activiteiten bij aan de scholing en werkgelegenheid van jongeren en mensen met een sociale achterstand Aantal Social Returnprojecten 39 voldoen aan klanteis

 

Zie voor meer info over behaalde resultaten het geïntegreerde jaarverslag