Duurzaamheid beleid

Positie MVO in de organisatie

In lijn met de aandeelhouder onderschrijft Ballast Nedam de IFC (International Finance Corporation) Performance Standards on Environmental and Social Sustainability. Het beleid bestaat uit: IFC’s verplichtingen, taken, verantwoordelijkheden in relatie met het milieu en maatschappelijk risico’s. Om te voldoen aan het beleid moeten we ons houden aan de volgende acht prestatie-eisen:
• Omgevingsmanagement;
• Werk- en arbeidsomstandigheden;
• Efficiënt grondstofgebruik en verontreinigingspreventie;
• Gezondheid, veiligheid en beveiliging;
• Grondverwerving en onvrijwillige her(huis)vestiging;
• Instandhouding van biodiversiteit en duurzaam beheer van natuurlijke bronnen;
• Inheemse volkeren;
• Cultureel erfgoed.

De nieuwe strategische focus komt tot uitdrukking in het MVO-beleid voor 2017. Ballast Nedam gaat zich meer richten op de eisen die relevant zijn voor onze markt, om zo beter te kunnen presteren op de belangrijkste MVO-onderwerpen. De verschillende MVO-doelstellingen zullen we dichter op de business en meer naar de projecten brengen. Hierdoor wordt de urgentie van de markteisen meer onderkend en uiteindelijk gedragen op de plek waar deze eisen het meest relevant zijn.

Ballast Nedam voert zijn MVO-beleid bedrijfsbreed uit. Daarbij richten we ons op een heldere organisatiestructuur, het inrichten en handhaven van een efficiënt managementinformatiesysteem en op concrete, relevante acties die een positieve impact hebben op onze organisatie, onze stakeholders en de leefomgeving.

Dit betekent onder andere het volgende:
• De directeuren en divisiedirecteuren zijn verantwoordelijk voor alle MVO-onderwerpen binnen hun bedrijfsonderdeel;
• Het beleid ‘Key Performance Indicators’ (KPI’s) en de geformuleerde doelstellingen zijn doorgevoerd in de hele organisatie;
• Bij de beloning van de directeuren en divisiedirecteuren worden de maatschappelijke resultaten meegenomen. In de scorecard van het management staat dat KPI’s over niet-financiële onderwerpen voor een derde deel worden meegewogen;
• De resultaten worden hierbij zowel op divisie- als bedrijfsniveau gemeten en op holdingniveau geconsolideerd. De KPI’s en de doelstellingen zijn integraal onderdeel van de kwartaalrapportages. Hiermee is MVO steviger geborgd in de bedrijfsvoering.

MVO onderwerpen en resultaten

Duurzaamheid-onderwerp Beoogd doel KPI  Resultaat 2016 Doelstelling 2017
Energie, CO2 en luchtkwaliteit Energie-efficiëntie en inzet van duurzame energie CO2 (scope 1&2)/ Nederlandse omzet 29,6% 24% reductie t.o.v. 2008
    Keteninitiatieven 2 2
Afval & recycling en materialen Het materiaalgebruik verminderen en het scheidingpercentage verhogen Aantal lopende projecten en/of fabrieken met afvalbeheersplan 25 > 30 
    Scheidingsgraad - > 55%
Goed werkgeverschap Een gezonde, veilige en motiverende werkomgeving voor alle medewerkers Percentage ziekteverzuim 4,50% < 4,1%
    Gehouden beoordelingsgesprekken  - > 90%
Veiligheid Wij gaan voor een letselvrij Ballast Nedam Injury frequency 8,16  < 6,5
    Gewerkte uren zonder ongevallen met verzuim  - 152.000
Integriteit We komen alle toepasselijke wet- en regelgeving en ethische normen na en we hanteren een nultolerantiebeleid Medewerkers die een bijeenkomst/presentatie hebben bijgewoond 100% 100%
Innovatie Door verbetering van processen, producten en businessmodellen toegevoegde waarde bieden voor onze klant Aantal (duurzame) innovaties 2 -
Omgevingsmanagement In projecten moeten we comfort en duidelijkheid bieden, geen overlast Aantal lopende projecten aangemeld bij Bewuste Bouwers per einde jaar 26 > 30
    Gemiddelde cijfer 6,9 > 7
Community Investment We dragen in onze activiteiten bij aan de scholing en werkgelegenheid van jongeren en mensen met een sociale achterstand Aantal Social Returnprojecten 29 -
    Bijdrage aan scholingsprojecten  - -

 Zie voor meer info over behaalde resultaten het geïntegreerde jaarverslag