CO2 certificering

Vanaf maart 2011 is de nieuwe CO2-prestatieladder versie 2 van kracht, wijziging t.o.v. versie 1 is dat niet alleen CO2-bewust wordt gehandeld in de eigen bedrijfsvoering, maar ook bij de uitvoering van projecten. Zo zullen vanaf 2011 ook de (CO2-gerelateerde) projecten gespecificeerd worden tijdens de CO2-inventarisaties.

De ontwikkelingen van de CO2-prestatieladder 2 leidt er toe dat ook andere aanbesteders en andere sectoren in het bedrijfsleven de mogelijkheden van de ladder inzien. Wij juichen deze ontwikkeling toe.

Inzicht

4.A.1 

Het bedrijf heeft aantoonbaar inzicht in de meest materiële emissies uit scope 3, en kan uit deze scope 3 emissies tenminste 2 analyses van GHG - genererende (ketens van) activiteiten voorleggen.

Reductie

3.B.2

Het bedrijf heeft een energie management actieplan (conform NEN- ISO 50001 of gelijkwaardig) opgesteld, onderschreven door hoger management, gecommuniceerd (intern en extern) en geïmplementeerd voor het bedrijf en de projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.

MVO beleidcyclus
Interne MVO website
Energiebeoordeling en energiemanagement actieplan

4.B.2

Het bedrijf rapporteert ten minste halfjaarlijks (intern én extern) de voortgang ten opzichte van de doelstellingen voor het bedrijf en de projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.

5.B.1

Het bedrijf rapporteert minimaal 2x per jaar zijn emissie-inventaris scope 1, 2 & 3 gerelateerde CO2-emissies (intern en extern) alsmede de vooruitgang in reductiedoelstellingen, voor het bedrijf en de projecten.

Bedrijfsdoelstelling

Transparantie

3.C.1

Het bedrijf communiceert structureel intern én extern over de CO2 footprint (scope 1 & 2 emissies) en de kwantitatieve reductiedoelstelling(en) van het bedrijf en de maatregelen in projecten waarop CO2-gerelateerd gunning voordeel verkregen is. De communicatie omvat minimaal het energiebeleid en de reductiedoelstellingen van het bedrijf en de hierboven genoemde maatregelen , mogelijkheden voor individuele bijdrage, informatie betreffende het huidig energiegebruik en trends binnen het bedrijf en de projecten.

Externe website energie

3.C.2

Het bedrijf beschikt over een gedocumenteerd intern én extern communicatieplan met vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en wijzen van communicatie voor het bedrijf en de projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.

5.C.1

Het bedrijf kan aantonen dat zij zich publiekelijk heeft gecommitteerd aan een CO2-emissie reductieprogramma van overheid en of NGO voor zowel het bedrijf als de projecten.

Participatie

5.D.

Bedrijf neemt actief deel in het opzetten van een sectorbreed CO2-emissie reductieprogramma in samenwerking met overheid en of NGO.